ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article

 


 

 

กนกพรรณ   กรรณสูต

 

ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก

Efficacy of activities of daily living skill training using Montessori-based activities in elderly with early stage dementia

 

 

อิสรียา    ดาราทอง

 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาและความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์

 

 

นภาพร   โกมลพันธ์

 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

Emotional intelligence of vocational students in Bangkok metropolis

 

 

กัลยพร    นันทชัย

 

ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก

 The efficacy of memory training using Montessori philosophy-based activities in mild dementia elderly

 

 

ศิริสรา    ลิปิพันธ์

 

พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีและคุณลักษณะของผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ในเขตภาคกลาง

Child development in children aged 0-5 years and characteristics of care-givers at babies' home, affiliated with Ministry of Social Development and Human Security, in central region of Thailand

 

 

จีรวรรณ  จบสุบิน

 

ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาล

Prevalence of anxiety and depression and related factors in breast cancer patients receiving chemotherapy at King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

 

อัมพร   ธนะวัฒน์สัจจะเสรี

 

ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551

Anxiety in the second year medical students at Faculty of Medicine, Chulalongkorn University in year course 2008 

 

 

ณิชาภัทร    รุจิรดาพร

 

ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำหนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

พิมพ์รัก  สินสมบูรณ์ทอง

 

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด

Prevalence and related factors of anxiety and depression in chronic back pain patients attending for physical therapy treatment

 

 

ธัญนันท์    เตชะวีรากร

 

 

 

จิณณพัต    ธีรอภิศักดิ์กุล

 

คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

Quality of life and associated factors of non-insulin dependent diabetes mellitus patiens in Somdejphraputthalertla Hospital, Samutsongkram province

 

 

วนัญญา    แก้วแก้วปาน

 

พฤติกรรมอาชญากรรมกับประวัติการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (บ้านกรุณา)

Criminal behavior with history of addictive substance of the juvenile at the Juvenile Training School (Ban Karuna)

 

 

มุทิตา      คงปั้น

 

ผลของการปฏิบัติธรรมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Effect of practice the dhamma to psychological well-being of practitioners in the intensive meditation program for the spiritual development of the Young Buddhists Association of Thailand under the Royal Patronage

 

 

ฤทัยรัตน์   ศรีทอง

 

ภาวะซึมเศร้าของเด็กในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรและความรู้ เจตคติและการปฏิบัติ ของบุคลากรที่มีต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวชในเด็ก

Prevalence of depression in Thanyaporn Foster Home for Girls including knowledge, attitude and practice of caregiver to psychophamaco therapy

 

 

วิสัญ       อ่างเฮ้า

 

คุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ชินัณ       บุญเรืองรัตน์

 

ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

 

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509